معنی کلمه ابوالعباس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالعباس . [ اَ بُل ْ ع َب ْ با] (اِخ ) احمدبن غمار مهدوی . رجوع به احمد... شود.