معنی کلمه ژوبای اول در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژوبای اول .[ ی ِ اَوْ وَ ] (اِخ ) نام پادشاه نومیدی از قسمت پمپه . متوفی بسال 42 ق .م .