معنی کلمه ثقال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثقال . [ ث َ ] (ع ص ) زنی ثقال ؛ زنی گران سرین و فربه .

بعیری ثقال ؛ شتری آهسته رو.