معنی کلمه قفاع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قفاع . [ ق ُف ْ فا ] (ع اِ) بیماریی است که پای گوسفند را کج گرداند. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). رجوع به ماده ٔ قبل شود.

گیاهی است درهم کشیده و شبیه به شاخ و سرون سخت و محکم که به خشک آن کف الکلب گویند.(اقرب الموارد) (منتهی الارب ). رجوع به قُفاع شود.