معنی کلمه گیاشتر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گیاشتر. [ ش ُ ت ُ ] (اِ مرکب ) مخفف گیاه شتر. رجوع به همین کلمه شود.