معنی کلمه بخیله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بخیله . [ ب َ ل َ / ل ِ ](اِ) تخم خرفه . بقلةالحمقاء. (برهان قاطع) (آنندراج ). بخله . (فرهنگ فارسی معین ). و رجوع به خرفه شود.