معنی کلمه خشتک شلوار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خشتک شلوار. [ خ ِ ت َ ک ِ ش َ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) پارچه ٔ چهارگوشه میان تنبان و شلوار.