معنی کلمه ابوالعباس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالعباس . [ اَ بُل ْ ع َب ْ با ](اِخ ) احمدبن سلیمان زبیری . رجوع به احمد... شود.