معنی کلمه رنانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رنانی . [ رُ ] (اِخ ) ابوالعباس احمدبن محمدبن هالة. منسوب به رنان اصفهان است . وی از قرّاء فاضل بود و قرآن را بر ابوعلی حداد و ابوالعز واسطی بخواند. احادیث فراوانی از غانم بن ابی نصر البرجی و حافظ اسماعیل بن محمدبن فضل استماع کرد و به سال 535 هَ .ق . بهنگام بازگشت از مکه در حله درگذشت . (از لباب الانساب ج 1).