معنی کلمه قعینی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قعینی . [ ق ُ ع َ ] (ص نسبی )نسبت است به قُعَین . (اللباب ). رجوع به قعین شود.