معنی کلمه رمیلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رمیلی . [ رُ م َ ](اِخ ) ابوالقاسم مکی بن عبدالسلام المقدسی الرمیلی . منسوب است به رمیله ٔ بیت المقدس . وی به شام و عراق و بصره سفر کرد و احادیث فراوان از شیوخ مشهور شنید و در بغداد از اصحاب مخلص و عیسی وزیر حدیث شنید و به بیت المقدس بازگشت و در آنجا روزگار می گذاشت تا در روزورود فرنگیان بدانجا شهید شد. (از انساب سمعانی ).