معنی کلمه کعب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کعب . [ ک َ ] (اِخ ) ابن ماتع معروف به کعب الاحبار. رجوع به کعب الاحبار شود.