معنی کلمه خشت سرخم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خشت سرخم . [ خ ِ ت ِ س َ رِ خ ُ ] (ترکیب اضافی ، اِ مرکب ) خشتی که بر خم گذارند و دهان خم بدان بندند و این از اهل زبان بتحقیق پیوسته . (آنندراج ) : شد مدتی که خشت سرخم کتاب ماست موج شراب سرخی سرهای باب ماست . (از آنندراج ).