معنی کلمه ثفوات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثفوات . [ ث ُ ف ُ ] (ع اِ) ج ِ ثُفوَة.