معنی کلمه ابوالعباس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالعباس . [ اَ بُل ْ ع َب ْ با ] (اِخ ) کاتب (؟).