معنی کلمه ثفنة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثفنة. [ ث َ ف ِ ن َ ] (ع اِ) پینه ٔ زانو.

آنچه بر زمین رسد از تن شتر وقت نشستن ، چون زانو و سینه و دست .

زانو و مجتمع ران و ساق از مردم .

باطن زانوی اسب یعنی چفته ٔ آن .

عدد و جماعت از مردم .

ناقه که به ثفنه کسی را زند. ج ، ثَفنات .

نعت است از ثفن : ناقة ثفنه .

کناره ٔ سفره و توشه دان ، ج ، ثُفُن .