معنی کلمه طاحن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طاحن . [ ح ِ] (ع ص ) آردکننده .

گاوی که در مرکز خرمن بندند وقت کوفتن خرمن . (منتهی الارب ) (آنندراج ).