معنی کلمه پیش بیننده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیش بیننده . [ ن َن ْ دَ / دِ ] (نف مرکب ) پیش بین . مقابل اول بین . آخربین . احتیاطکار. محتاط. دوربین . مآل اندیش : ببخشید یک بدره دینار زرد بدان پرهنر پیش بیننده مرد. فردوسی .