معنی کلمه ضعة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضعة. [ ض َ ع َ / ض ِ ع َ ] (ع اِ) درختی است (هاء عوض واو است ). ج ، ضَعوات . (منتهی الارب ).

نی قلم . (مهذب الاسماء).

درختی شور. گیاهی شور. گیاهی شبیه به ثمام .

(اِمص ) فرومایگی . خست . ناکسی . (منتهی الارب ). گویند: فی حسبه ضعة؛ یعنی در تبار او فرومایگی است .