معنی کلمه ثفن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثفن . [ ث َ ] (ع مص ) دفع کردن و راندن .

زدن کسی را با دست .

پس روی کسی کردن . آمدن کسی را از پس .

زدن ناقه کسی را به ثفنات .