معنی کلمه آخچه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آخچه . [ چ َ ] (اِخ ) شهری بیازده فرسنگی بلخ از سوی مغرب با حصاری محکم دارای هفت هزار سکنه .