معنی کلمه سفیدمهر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سفیدمهر. [س َ / س ِ م ُ ] (اِ مرکب ) ورقه ای سفید که شخص آن را امضاء یا مهر میکند و بدیگری می دهد تا او بتواند آنچه را که میخواهد در آن بنویسد. (فرهنگ فارسی معین ).