معنی کلمه مجمره سوز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مجمره سوز. [ م ِ م َرَ / رِ ] (نف مرکب ) مجمره گردان . (آنندراج ). آن که در مجمر آتش افروزد و عود و عنبر سوزد : صباست غالیه سای و نسیم مجمره سوز شمال چهره گشای و زلال آینه دار. سلمان ساوجی (از آنندراج ). و رجوع به مجمره گردان شود.