معنی کلمه فینقون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فینقون . [ ] (اِخ ) به یونانی خَل ّ است که به فارسی سرکه نامند. (فهرست مخزن الادویه ).