معنی کلمه گوهرچین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گوهرچین . [ گ َ / گُو هََ ] (نف مرکب ) چیننده ٔ گوهر. بردارنده ٔگوهر از راه یا از روی زمین . برگزیننده ٔ گوهر.

کنایه از چیننده ٔ کلمات نغز و فصیح باشد.