معنی کلمه پیش فتادن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیش فتادن . [ ف ُ / ف ِ دَ] (مص مرکب ) پیش افتادن . رجوع به پیش افتادن شود.