معنی کلمه ذرعمط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذرعمط. [ ذُ رَ م ِ ] (ع ص ) شیر سطبر. شیرغلیظ.

مرد آزمند و خواهنده ٔ هر چیز.