معنی کلمه ثفروق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثفروق . [ ث ُ ] (ع اِ) چوب خوشه ٔ خرما.

پشیزه ٔ سر خرما یا آنچه بدان قمع خرما ملصق باشد. چوب خوشه ٔ انگور و خرما که دنباله ٔ انگورو خرما بدان پیوسته است .

انگور که به چوب خوشه متصل باشد.

چوب خوشه ٔ بی انگور، ج ، ثفاریق ؛ او را ثفروقی نیست ، نیست او را چیزی .