معنی کلمه قعثبان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قعثبان . [ ق َ ث َ ] (ع اِ) جانورکی است مانند خنفساء. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).