معنی کلمه پیش رویه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیش رویه . [ ی َ / ی ِ] (ق مرکب ) مقابل سپس رویه : قبیل ؛ آنچه پیش رویه فرودآرد ریسنده از ریسمان ، و دبیر، آنچه سپس رویه آرد وقت رشتن . (منتهی الارب ) .