معنی کلمه ابوالصباح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوالصباح . [ اَ بُص ْ ص َ ] (اِخ ) سعیدبن سعید. از روات حدیث است .