معنی کلمه ظاهرالعلم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظاهرالعلم . [ هَِ رُل ْ ع ِ ] (ع اِ مرکب ) نزد اهل تحقیق ، عبارت است از اعیان ممکنات . (کشاف اصطلاحات الفنون ).