معنی کلمه دارای گونه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دارای گونه . [ ن َ / ن ِ ] (اِ مرکب ) رب النوع . (برهان ).