معنی کلمه کشوبیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کشوبیدن . [ ک َ دَ ] (مص ) کشوفتن . کشفتن : مصاف دشمن بدر دیده ٔ حاسد بدوز حشمت این برکشوب هیبت آن برفشان . مسعودسعد. رجوع به کشوفتن و کشفتن شود.