معنی کلمه فیلولوژی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فیلولوژی . [ ل ُ ل ُ ] (فرانسوی ، اِ) علمی است که آثار ادبی و زبانها را ازنظر تتبع و استقصای متون و صرف ونحو مورد دقت قرار میدهد. علم لغات . علم السنه .

علم بر روحیات و احوال اجتماعی و صنعتی یک یا چند ملت . (فرهنگ فرانسه به فارسی سعید نفیسی ).