معنی کلمه ذرعة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذرعة. [ ذُ ع َ ] (ع اِ) ذریعة. وسیله ٔ دست آویز و آنچه بدو بدیگری پیوندند. سبب .