معنی کلمه فیلوپوئمن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فیلوپوئمن . [ ل ُ پ ُ ءِ م َ ] (اِخ ) رجوع به فیلوپمن شود.