معنی کلمه پاشنگه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پاشنگه . [ ش َ گ َ / گ ِ ] (اِ) خوشه ٔ کوچک انگور.

خوشه ٔ انگوری که بر تاک خشک شده باشد.

هر چیز که بجهت تخم نگاه دارند. (برهان ). و رجوع به پاشنگ شود.