معنی کلمه کشنک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کشنک . [ ک َ / ک ِ ن َ ] (اِ) غله ای است تیره رنگ و طعم آن میان ماش و عدس باشد و آن را مقشر کرده به گاو دهند گاو را فربه کند. (برهان ) (ناظم الاطباء). کَشنَک . کُشنَک . کُشنَه . کُشنی [ ک ُ نا ]. کسنی . کَسنَک . (حاشیه ٔ برهان ). کرشنه . گاودانه .