معنی کلمه جفتی کردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جفتی کردن . [ ج ُ ک َ دَ ] (مص مرکب ) رجوع به جفتی شود.