معنی کلمه قطیفی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قطیفی . [ ق َ ] (ص نسبی ) نسبت است به قطیف . (اللباب ). رجوع به قطیف شود.