معنی کلمه قطیعی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قطیعی . [ ق َ ] (اِخ ) محمدبن عمربن حسین ، مکنی به ابوالحسن . از محدثان است . وی از ابوالعباس احمدبن محمدبن عبدالعزیز روایت کند و تاریخی از بغداد گرد آورده . تولدش به سال 546 هَ . ق . اتفاق افتاد. او به قطیعه ٔ عجم منسوب است . (معجم البلدان ). رجوع به قطیعه ٔ عجم شود.