معنی کلمه جفتک پرانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جفتک پرانی . [ ج ُ ت َ پ َ ] (حامص مرکب ) جفتک اندازی . رجوع به همان ماده شود. این ترکیب با کردن صرف شود.