معنی کلمه قطیعةالرقیق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قطیعةالرقیق . [ ق َ ع َ تُرْ رَ ] (اِخ ) در بغداد است و گروهی از محدثان به آن منسوبند. (معجم البلدان ).