معنی کلمه لاطینیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لاطینیة. [ نی ی َ ] (ص نسبی ) تأنیث لاطینی . لطینیه .

زبان لاطینی .