معنی کلمه خسروفیروز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خسروفیروز. [ خ ُ رَ / رُو ] (اِخ )ابومنصور پسر فخرالدوله که در سال 381 هَ . ق . از سیده بدنیا آمد. (از مجمل التواریخ و القصص ص 396).