معنی کلمه خسروشیرین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خسروشیرین . [ خ ُ رَ / رُو ](اِخ ) نام یکی از کتابهای خمسه ٔ نظامی گنجوی است .