معنی کلمه فیل گیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فیل گیر. (نف مرکب ) پیل گیر. (فرهنگ فارسی معین ). آنکه پیل را گیرد و رام کند، یا بر پیل غلبه کند در نبرد. پیل افکن . رجوع به فیل افکن شود.