معنی کلمه وارپوا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وارپوا. [ ] (اِخ ) ناحیتی خرد به دیلمان ، از دیلم خاصه . (حدودالعالم ص 148).