معنی کلمه ناخار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ناخار. (ص مرکب ) در تداول ، ناهموار. درشت . زمخت . خشن . نتراشیده . نخراشیده . ناهنجار. قلمبه .